Akira Yoshino comparte su propia hipótesis personal.